Kampaania “Võida topelt soodustus” reeglid

Kampaania korraldaja
Kampaania „Võida topelt soodustus“ (edaspidi nimetatud Kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades Eestis perioodil 28.08.2019-01.10.2019. 

Kampaania auhinnana loositakse iga päev kolmele võitjale välja Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto kütusesoodustuse tõstmine tasemele -5 s/l kehtivusega kuni 01.10.2020. Kütusesoodustuse tõstmine tasemele -5 s/l tähendab, et iga Circle K täisteenindus- ja automaatjaamadest Eestis Circle K EXTRA Club lojaalsuskontoga seotud kaarti kasutades ostetud kütuseliiter on 5 (viis) senti odavam kui hinnatablool avalikult kuvatav kütuse liitri hind. 

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil osta mootorikütust Circle K automaat- või täisteenindusjaamast Eestis ja registreerida loosimiseks ostutšekk aadressil www.circlek.ee sisestades: eesnimi, perekonnanimi, arve/kviitungi number (neljakohaline), e-posti aadress, telefoninumber.

Ostutšeki registreerimisega annab isik nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks, sealhulgas sisestatud isikuandmete kasutamiseks loosimisel ning võidu korral tema nime avaldamiseks kampaanialehel. Kampaanias osalemiseks Circle K kampaaniakeskkonda sisestatud isikuandmed kustutatakse 3 kuu jooksul pärast kampaania lõppemist, võitjate nimed kustutatakse Circle K kodulehelt hiljemalt 6 kuu jooksul peale kampaania lõppu. Võitjate loosimised toimuvad kampaania perioodi esmaspäevadel kell 11.00 Circle K peakontoris. Esimene loosimine toimub 02.09.2019 ning viimane loosimine toimub 02.10.2019.

Esmaspäeval toimuval loosimisel osalevad eelneva seitsme päeva ostud. Iga päeva ostude hulgast loositakse kolm võitjat. Ühel nädalal ehk seitsmel päeval on kokku 21 võitjat. Kokku loositakse kampaaniaperioodil 105 võitjat. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning iga loosimise kohta vormistatakse protokoll. Võitjate nimed avaldatakse igal loosimise päeval ehk esmaspäeval Circle K kodulehel oleval kampaanialehel.

Circle K edastab kliendile e-posti teel võitnud arve/kviitungi numbri. Klient peab Circle K-le saatma foto ostutšekist võidu kontrollimiseks, lisaks isikukoodi ning Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto e-posti aadressi (sama, mis on lojaalsuskonto kasutajanimi).

Võidu vormistamiseks saadab Circle K kliendile kirjaliku avalduse vormi, mille võitja peab täitma, et Circle K-l oleks võimalik aktiveerida kliendi Circle K EXTRA lojaalsuskontol kütuse soodustus -5 senti liitrilt. Võidu vormistamiseks ja lojaalsuskaardi -5 s/l Circle K EXTRA Club soodustasemele tõstmiseks tuleb kliendil esitada ostutšekk, mis vastab loosimises võitnud ostutšeki kriteeriumitele nii kuupäeva, kellaaja kui ka ostutšeki neljakohalise (arve/kviitung) numbri osas. Esitatud ostutšekk peab olema algdokument, loetav, terve ja ilma võltsimistunnusteta. Soodustust ei ole võimalik aktiveerida ning võit muutub kehtetuks, kui võitja ülal nimetatud andmeid ei esita 10 tööpäeva jooksul alates Circle K poolt võidust teatamise kuupäevast.

Kui võitja on ostutšekki registreerides sisestanud vale/vigase e-posti aadressi ning Circle K-l ei õnnestu võitjaga ühendust saada ning võitja ise ei võta Circle K-ga ühendust ühe kuu jooksul peale kampaania lõppu, hiljemalt 02.11.2019, siis pärast seda kuupäeva loetakse võitja õigus võidu lunastamiseks lõppenuks ning Circle K ei ole kohustatud võitu väljastama.

Kui võitjal ei ole Circle K EXTRA Club lojaalsuskontot, siis on tal võimalus see luua Partnerkaardi, Swedbanki, SEB, LHV, Luminor või Coop panga pangakaartide abil Circle K kodulehel www.circlek.ee/signup. Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto olemasolu on eelduseks võidu lunastamisel.

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil ostutšekk alles hoida ja võidu korral see esitada.

Kampaania võit väljastatakse nõuetekohase ostutšeki esitanud isikule, keda käsitatakse kampaaniaga seoses ka ostu eest tasunud isikuna. Circle K ei rahulda pretensioone, mis tulenevad kolmandate, ostutšekki mitte valdavate isikute väidetest võitnud ostu finantseerimise või muude asjaolude kohta. 

Muu info
Circle K-l on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama infomaterjalide abil. Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, märgusõnaga „Võida topelt soodustus” või e-posti aadressil klienditeenindus@circlekeurope.com. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K teenindusjaamadest, Circle K klienditeeninduse telefoninumbrilt 675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee.
Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee ja/või Circle K täisteenindusjaamades.

Правила акции "Выиграй двойную скидку"

Организатор акции

Акцию «Выиграй двойную скидку» (далее – Акция) организует компания Circle K Eesti AS (далее - Circle K), регистрационный код 10180925, адрес ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн.

Описание акции
Акция проводится на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K по всей Эстонии в период с 28.08.2019 по 01.10.2019. 

В качестве приза акции каждый день три победителя розыгрыша получают повышение скидки на топливо по программе лояльности до уровня -5 центов/литр сроком до 01.10.2020. Повышение скидки на топливо до уровня -5 центов/литр означает, что стоимость каждого литр топлива, купленного на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K по всей Эстонии с использованием карты, связанной с учетной записью программы лояльности Circle K EXTRA Club, будет на 5 (пять) центов ниже публично отображаемой на ценовом табло стоимости литра топлива. Для участия в акции клиент должен купить моторное топливо на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K в любом месте Эстонии и для участия в розыгрыше зарегистрировать чек на покупку по адресу www.circlek.ee, введя следующие данные: имя, фамилию, номер счета / квитанции (четырехзначный), адрес электронной почты, номер телефона.

Регистрируя чек на покупку, лицо дает согласие на обработку своих персональных данных с целью проведения акции, в том числе для использования введенных данных в процессе розыгрыша и для публикации имени на сайте акции в случае победы. Персональные данные, введенные в среду акции Circle K для участия в акции, удаляются в течение 3 месяцев после окончания акции, имена победителей удаляются с веб-сайта Circle K не позднее, чем в течение 6 месяцев после окончания акции. Розыгрыши призов проводятся в течение всего периода акции по понедельникам, в 11:00 часов в головном офисе компании Circle K. Первый розыгрыш состоится 02.09.2019, и последние розыгрыш – 02.10.2019.

В розыгрыше, проводимом в понедельник, участвуют все покупки, сделанные в течение предыдущих семи дней. Среди покупок каждого дня будут определены три выигрышные. За одну неделю, то есть семь дней, будет определен 21 победитель. В общей сложности в период акции будет определено 105 победителей. В комиссию по проведению розыгрыша входят три работника офиса Circle K, в отношении каждого розыгрыша оформляется протокол. Имена победителей публикуются каждый день проведения розыгрыша, то есть каждый понедельник, на странице акции, находящейся на сайте Circle K.

Circle K пересылает клиенту по электронной почте номер выигрышного счета/квитанции. Клиент должен отправить компании Circle K фотографию чека на покупку для проверки выигрыша, а также свой личный код и адрес электронной почты, к которому привязана учетная запись программы лояльности Circle K EXTRA Club (совпадает с именем пользователя учетной записи).

Для оформления выигрыша Circle K отправляет клиенту форму письменного заявления, которую победитель должен заполнить, чтобы компания Circle K могла активировать в учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA скидку на топливо в размере -5 центов/литр. Для оформления выигрыша и повышения уровня скидки на карте программы лояльности Circle K EXTRA Club до -5 центов/литр клиент должен предоставить чек на покупку, отвечающий критериям выигравшего чека, то есть должны совпадать как дата, время покупки, так и четырехзначный номер чека на покупку (счета/квитанции). Предоставленный чек на покупку должен быть первичным документом с разборчивым текстом, целым и не имеющим признаков подделки. Скидку невозможно активировать, и победа становится недействительной, если победитель не предоставит вышеуказанные данные в течение 10 рабочих дней со дня получения от компании Circle K сообщения о выигрыше.

Если при регистрации чека на покупку победитель ввел неверный/неправильный адрес электронной почты, и компании Circle K не удается связаться с победителем и победитель сам не связывается с компанией Circle K в течение одного месяца после окончания акции, то есть не позднее 02.11.2019, то после этой даты право победителя на получение приза считается оконченным, и компания Circle K не обязана выдавать приз.

Если у победителя нет учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club, то он может создать ее при помощи карты Partner либо банковских карт Swedbank, SEB, LHV, Luminor либо Coop на сайте Circle K www.circlek.ee/signup. Наличие учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club является условием получения приза.

Для участия в акции клиент должен сохранить чек на покупку и в случае выигрыша предъявить его.
Приз выдается лицу, предъявившему надлежащий чек на покупку, которое в связи с акцией считается лицом, оплатившим покупку. Компания Circle K не удовлетворяет претензии, вытекающие из утверждений третьих лиц, не имеющих чека на покупку, относительно финансирования покупки или других обстоятельств. 

Прочая информация
Компания Circle K имеет право изменить правила акции или по уважительным причинам досрочно прервать акцию, уведомив об этом общественность посредством сайта www.circlek.ee и информационных материалов на станциях обслуживания. Компания Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое компания Circle K не может повлиять и при котором, исходя из принципов разумности, нельзя ожидать, что на момент объявления акции она могла принять в расчет это обстоятельство или исключить его.

Все связанные с акцией претензии следует направлять в письменном виде по адресу организатора акции Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn с пометкой «Выиграй двойную скидку» или по электронной почте на адрес klienditeenindus@circlekeurope.com. На предъявленные претензии отвечают в течение пяти рабочих дней. Все вытекающие из акции споры разрешаются в соответствии с действующими законами Эстонской Республики.

Дополнительную информацию об акции можно получить на станциях обслуживания Circle K, по телефону обслуживания клиентов 675 7777 и на сайте www.circlek.ee.

С правилами акции можно ознакомиться на сайте www.circlek.ee и/или на станциях полного обслуживания Circle K.

Sule

Muuda keel